z-Kitap Güncel

İnteraktif Cd’den z-Kitap’a yolculuk

Eğitim yayıncıları yıllardır kitaplar ile birlikte interaktif CD veya interaktif DVD vermekte… Fatih Projesi ile gündeme gelen “zenginleştirilmiş kitap” yani z-Kitap kavramı bu alışkanlığı değiştirmeye başladı. İnteraktif uygulamalardan oluşan CD’lerin yerini günümüzde USB Belleklere kaydedilmiş z-kitap’lar almakta. Kitap içeriklerini pekiştirici şekilde hazırlanmış interaktif uygulamalar, videolar, oyun ve metinsel zenginleştirmeler kitapların dijital versiyonları üzerinde öğretmen ve öğrenciye sunulmakta.

Eğitim CD’si vermeyi planlayan, öğretmenlere ve öğrencilere akıllı tahta uygulamaları, interaktif içerik sunmak isteyen yayıncıları bizimle çalışmaya davet ediyoruz.

Fernus olarak eğitimi zenginleştirmeye devam ediyoruz. Akıllı tahta yazılımları ve dijital öğrenme adına tüm ihtiyaçlarınıza yönelik çözüm üretmekteyiz.

Top

z-Kitap Fabrikası

Türkiye’nin z-Kitap fabrikası açılıyor. Fernus Bilişim Teknolojileri z-Kitap.com ile tüm yayıncılara online ortamda z-Kitap çevrimi sağlayacak. Yüzlerce z-Kitap ürettik, hedefimiz yüzbinler…

Top

Fatih Projesi z-kitap (Zenginleştirilmiş Kitap) Hazırlama ve İnceleme Kriterleri

2013-2014 yılı için z-kitap ( Zenginleştirilmiş Kitap ), e-içerik (Elektronik İçerik) ve
Hazırlama ve İnceleme Kriterleri

Meb z-Kitap kriterleri

ÖNSÖZ ve İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Günümüzde bilgi hızla değişmekte, bilgiye ulaşma yolları çeşitlenmekte ve en önemlisi de
öğrenciler bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadırlar. Çağın gerektirdiği bilgi ve
beceriler, geleneksel eğitim ortamlarının yanı sıra elektronik iletişim ortamlarında da
sunulabilmektedir. Öğrencilerin bilgisayar, internet, cep telefonu vb. teknolojik araçlardaki
gelişmeleri yakından takip etmeleri ve bu araçları öğrenme amacıyla kullanmaları, öğrenme -
öğretme sistemlerinde yeni yaklaşımların geliştirilmesini ve öğrencilere e-öğrenme sisteminin  imkânlarının sunulmasını zorunlu kılmıştır.

e-öğrenme, klasik eğitim ve öğretim anlayışını etkileyecek ve eğitim sürecinin niteliğini
değiştirebilecek bir gelişme olarak görülmektedir.

z-Kitap hazırlama kriterleri

 • T.C. Anayasası’na, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na ve diğer kanunlara aykırı hususlar içermemelidir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı hususlar içermemelidir.
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesine ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinde yer alan ilkelere uygun olmalıdır.
 • Toplumlar arası ilişkileri zedeleyecek ifadeler içermemelidir.
 • Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlâka uygun olmalıdır.
 • Irk, dil, din, cinsiyet, felsefi düşünce, sınıf ve mezhep farkı gözetmemeli; kişi, kurum ve kuruluşları yıpratıcı nitelikte olmamalıdır.
 • Siyasi ve ideolojik ögeler taşımamalı; baskı, şiddet, suç unsurları içermemeli; zararlı maddeleri ve istismarı teşvik etmemeli. Bu bağlamda olumsuz gizli mesajlar içermemelidir.
 • Reklam amacıyla marka ve firma isimleri vb. ögeler ön plana çıkarılmamalı,
 • 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”na uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Ön yargıdan uzak, diyalog, hoşgörü, uzlaşma kültürü, empati, katılım ve çoğulculuk gibi değerlerin gelişimine katkı sağlar nitelikte olmalıdır.

 

e-öğrenme ile birlikte, sadece öğretimin şekli değil, öğretim materyalleri de değişime ğramıştır. Günümüzde kitaplar, çoklu ortam teknolojilerinin de desteğiyle, ekran karşısında okunabilen, duyulabilen, etkileşimli bir  formata dönüşmüş olup ihtiyaç duyulan elektronik içeriklere yer ve zamandan bağımsız ulaşma imkânını sağlayacak niteliğe kavuşmuştur.

Eğitim – öğretim içeriklerinin elektronik ortamda sunulması ve bunların etkin olarak kullanılması; öğrencileri daha aktif kılarak bilgiye erişimi ve öğrenmeyi kolaylaştıracak, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin gerçekleşmesine de katkı sağlayacaktır.

Kitap içeriklerinin teknolojinin avantajlarından yararlanılarak zenginleştirilmesi amacıyla z-kitap geliştirilmiştir. z-kitap; Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanarak okutulan ders kitaplarının; öğretim programları esas alınarak, animasyon, video, ses, fotoğraf, harita, grafik, tablo, simülasyon vb. ögelerle etkileşimli hâle getirilmesidir.

z-kitabın önemli avantajlarından biri de öğrencilerin dijital ortamda tüm ders içeriklerine ulaşabilmeleridir. Öğrenciler z-kitap sayesinde istedikleri yer ve zamanda; okulda, evde, arabada, dışarıda kısacası her yerde zenginleştirilmiş içerikle etkileşerek şansına sahip olacaktır.

Ülkemizdeteknoloji destekli eğitime geçişin yeni bir aşaması olan z-kitap ve e-içerik uygulamasının beklenen etkiyi sağlayabilmesi ve eğitimde yenileşme sürecini destekleyebilmesi için e-içerik hazırlayan üretici firmaların ve uzmanların konu ile ilgili hukuki çerçeveye uygun ürün hazırlamalarının yanında; pedagojik esasları, kullanışlılık ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Kullanılacak e-içerik (Elektronik İçerik) ve z-kitap (Zenginleştirilmiş Kitap) Hazırlama ve İnceleme Kriterleri verimliliğin diğer ilkeleri ile ekte verilen inceleme kriterlerine uygun içerikler üretmeleri gerekmektedir.

Bu süreçte e-içerikleri inceleyecek olan uzmanların da yukarıda belirtilen ilke ve esaslar
ile ekte verilen inceleme kriterlerine uymaları; e-içeriklerin inceleme çalışmalarının verimli
ve etkin bir şekilde yürütülmesi açısından önem arz etmektedir
z-kitapta yer alacak e-içerikler aşağıdaki tüm kriterlere göre, z-kitapta yer almayacak eiçerikler ise A, B, C ve D maddelerinde (D.1, D.2, D.3, D.4, D.5 ve D.6 maddeleri hariç) yer
alan kriterlere göre incelenir.

Top

Dijital Sınıflar

Günümüzde öncelikle birçok özel okulda ve uygulanan resmi okullarımızda artık e-öğretimde z-kitaplarla dijital sınıflarda geleceğimiz olan çocuklarımız yetiştirilmeye başlandı.

E-öğretimde “Bilişim” teknolojileri etkin olarak kullanılmaktadır. Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerin geleneksel eğitim ortamlarının yanı sıra elektronik iletişim ortamlarında da sunulması, öğrenme ve eğitim sistemlerinde yeni uygulamaları da beraberinde getirmektedir.

E-öğretim zamana karşı öğretimdir. Örneğin; ödev yapmak öğrenciler için her zaman sıkıcı bir iş olmuştur. Oysa “e-öğretimde” eğlenceye dönüşmüştür. Öğrenciler verilen ev ödevlerini kendilerine verilen şifrelerle evlerinden istedikleri zamanda “okulun ödev sitelerine” girerek, sanal ortamda yüzlerce soruyu sıkılmadan yanıtlamaktadır.

Modül sistemli değerlendirmelerlede “doğru ya da yanlış” yanıtları anında görmek, yanlışları düzeltmek ve öğrencinin kaç soruyu doğru yanıtladığının yüzdesi ve kaç puan aldığının hesabını da ekrandan izlemek mümkündür. Öğretmene düşen görev, sadece ödevin yapılıp yapılmadığının sistemden kontrolüdür.

E-öğrenme eğitim sürecinin niteliğini de değiştirebilecek bir gelişmedir. Öğretim materyalleri de değişime uğramıştır. Çoklu ortam teknolojileri desteğiyle kitaplar ekran karşısında okunabilen ve duyulabilen hale gelmiştir.

Eğitim ve öğretim içeriklerinin elektronik ortamda sunulması ve bunların etkin kullanılması; öğrencileri daha aktif kılarak bilgiye erişimi ve öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.

Teknoloji sayesinde kitap içeriklerinin zenginleştirilmesi amacıyla “z-kitaplar” geliştirilmiştir. Z-kitap, Bakanlıkça onaylı ders kitaplarının; öğretim programları esas alınarak, animasyon, video, ses, fotoğraf, harita, grafik, tablo, simülasyon vb. ögelerle etkileşimli hale getirilmesidir.

Z-kitap’ta öğrenciler dijital ortamda, istedikleri yer ve zamanda, tüm ders içeriklerine ulaşabilmektedir.

E-kitap ile karıştırmamalı!

E-kitap (elektronik kitap) dijital ortamlarda hazırlanmış, basılı yayınların dijital cihazlar( bilgisayar, okuyucu ) ile okunmasını sağlayan pdf, doc,veya txt, gibi uzantılı dosyalardır. E-okuyucular ile her yerde kitap okunabilmektedir.

Ancak, e-kitaba karşı öğrencilerin zamanla ilgisinin azalabileceği düşüncesiyle, MEB.Fatih Projesi kapsamında, “z-kitap” yani “zenginleştirilmiş kitap” hazırlanmaya başlanmıştır.

FATİH Projesi ile hayatımıza girecek olan “Z-Kitaplar” bildiğimiz pdf veya diğer elektronik kitaplardan farklı bir yapıya sahip. Klasik e-kitaplarda kullanıcı içeriği açmak için bir reader veya okuyucu programa ihtiyaç duymaktadır. Kullanılan program içeriğe erişime kısıtlı imkân vermektedir.

Z-Kitap ile bu sorunlar ortadan kalkmaktadır ve kullanıcıya içeriğe tam erişim sağlamaktadır. Z- kitap ile öğrenci sadece kitaba erişmeyecek ayrıca kitap üzerinde işaretlemeler yapabilecek, kitap üstüne not alabilecek, kitap’ta testler, oyunlar, animasyonlar, videolar olacak.

Görsel olarak da zengin içeriğe sahip olacak ve interaktif özellikleri içerecektir. MEB öğrencilere z-kitapları hazırlayıp ücretsiz olarak tabletlerine yüklemelerine izin verecektir

Z-kitap hem görsel hem de işitsel açıdan destek sağladığı için eğitimde verimi artırıyor. Özellikle ilkokul kitaplarında test yeteneğini geliştirmek için soru ve cevaplar işitsel öğelerle desteklenmiş. Öğrenci, tablet üzerinde elini kalem olarak kullanıp çizimler de gerçekleştirebiliyor.

z-kitaplar “tablet bilgisayarlar” için hazırlanmaktadır. Böylece ders kitapları bilgisayar ortamına taşınmış olacaktır. Ancak reklâm amaçlı ögeler kullanılamayacaktır.

Dijital sınıflarda “akıllı tahtalar” ile elektronik ortamda iletişim kuracak olan öğrenciler “z-kitaplar” ile bilgiye çok daha kolay erişeceklerdir.

Top

Milli Eğitim Bakanlığı z-Kitap fromatı ve detaylar…

Bakanlık tarafından tanımlanan z-Kitap formatı :

Animasyon, simülasyon, grafikler içeren z-kitap (Zenginleştirilmiş Kitap) olarak adlandırılan dijital içeriklerdir.

Yeni eğitim öğretim yılının ikinci döneminde tablet bilgisayarlara geçmeyi planlayan MEB, kitaplarda da devrim yaratacak bir uygulamaya başlıyor. İnternetten “e-kitap” testine başlayan bakanlık şimdi de “z-kitap” çalışmalarına başladı. Cep telefonunun yasak olduğu dönemlerden, cep telefonundan öğrencilerin kitap okuyabileceği dönemlere gelen MEB, “z-kitap”ların hazırlanması için kriterleri de belirledi. Öğrencilerin bilişim teknolojisini daha iyi kullanmaları ve adaptasyonları için başlatılması planlanan “z-kitap” uygulaması ile öğrenciler bilgisayar, tabletler, internet ve cep telefonları gibi teknolojik cihazlarından daha fazla yararlanabilecek. Bakanlık teknolojik cihazlarla eğitimi bağdaştırmak için de “z-kitap” yöntemini buldu.

Bakanlık hazırladığı çalışmada, “Günümüzde kitaplar, çoklu ortam teknolojilerinin de desteğiyle, ekran karşısında okunabilen, duyulabilen, etkileşimli bir formata dönüşmüş olup ihtiyaç duyulan elktronik içeriklere yer ve zamandan bağımsız ulaşma imkanını sağlayacak niteliğe kavuşmuştur. z-kitabın önemli avatajlarından birisi de öğrencilerin dijital ortamda tüm ders içeriklerine ulaşabilmeleridir. Öğrenciler z-kitap sayesinde istedikleri yer ve zamanda; okulda, evde, arabada, dışarıda kısacası her yerde zenginleştirilmiş içerikle etkileşme şansına sahip olacaktır” denildi.

Yinede z-Kitap hakkında işleme alınma konusunda farklı yorumlar var:

Z-kitap pilot uygulama kapsamında; TTKB tarafından onaylanmış, okullarda kullanılan ders kitaplarının, yazılı metinlere dokunulmadan, çoklu ortam unsurları ile zenginleştirilmiş hali olarak tanımlanmıştır. MEB ile TÜBİTAK arasında yapılan Eğitimde İşbirliği protokolünden sonra z-Kitap ile ilgili Ar-Ge çalışmaları yapılacak, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenecektir.

z-Kitap’ta ses, fotoğraf, animasyon bir arada

“z-kitap”larda Talim Terbiye Kurulu’nun onayladığı kitapların içerikleri dışında herhangi bir bilgi verilmeyecek. Öğretim programları esas alınarak hazırlanacak “z-kitap”larda animasyon, video, ses, fotoğraf, harita, grafik, tablo, simülasyonlar olacak. “z-kitap”larda ayrıca çeşitli testler ve sorular da yer alacak. İlköğretim öğrencileri için bu sorular “oyun” tarzında hazırlanacak.

Gizli mesajlar içermeyecek

Bakanlık yasal mevzuata uygun “z-kitap”larda kullanılacak “e-içerik”lerin belirlenmesi için de “Hazırlama Kriterleri” belirledi. “z-kitap”lar için belirlenen temel kriterler şöyle:

-Toplumlar arası ilişkileri zedeleyecek ifadeler içermemelidir

-Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka uygun olmalıdır

-Irk, dili, din, cinsiyet, felsefi düşünce, sınıf ve mezhep farkı gözetmemeli, kişi, kurum ve kuruluşları yıpratıcı nitelikte olmamalıdır

-Siyasi, ideolojik ögeler taşımamalıdır. Baskı, şiddet, suç unsurları içermemeli, zararlı maddeleri ve istismarı teşvik etmemeli. Gizli mesajlar içermemelidir.

-Reklam amacıyla marka ve firma isimleri benzeri ögeler ön plana çıkarılmamalıdır

-Ön yargılardan uzak, diyalog, hoşgörü, uzlaşma kültürü, empati, katılım gibi değerlerin gelişimine katkı sağlar nitelikte olmalıdır.

Bakanlık kullanılacak ses, video, animasyon, grafik, fotoğraf ve haritalar için de kriterlerini belirledi. Bazı ayrıntılar şöyle:

 • SES: Ses rengi, tonlaması ile oluşturduğu algı içerikle uygun olmalı, profesyonel kayıt yapılmalıdır.
 • VİDEO: Görüntü ve ses uygun olacak. videolar en fazla 6 dakika olmalıdır, dramalarda yer alan karakterler, mekanlar kostümler içeriğe uygun olmalıdır.
 • ANİMASYON: Boyutu 50 MB’yi geçmemelidir. Animasyon açık ve net olmalı, geri bildirim vermelidir. 3 boyutlu yazılımlar detay seviyesine sahip olmalıdır.

Fatih Projesi ve z-Kitap

Z kitap nedir , ne zaman uygulamaya konulacak ?

Z-Kitap Fatih Üniversitesi tarafından üretilen ve önümüzdeki yıllarda eğitimde kullanılması beklenen bir elektronik kitap projesidir. Z-Kitaplar okul kitaplarının PDF formatında elektronik olarak yansıtılmasını sağlayan aletlerdir. Bu aletler sayesinde ders kitapları daha zengin ve daha toplu olacak. Konular bölümlere ayrılıp, Z-kitap içerisinde dilediği gibi sıralanabilecektir. Z-Kitaplar öğretmenler için harika bir kaynaktır. Öğrencilere konu anlatırken örnek gösterebileceği, görseller ile öğrencilerin anlamasını kolaylaştıracağı ve sesli örneklendirmeler sayesinde öğrencilere daha kaliteli ders anlatabilmesi mümkün olacaktır.

 

 

Top
Sayfa 1 / 1