All posts tagged milli eğitim bakanlığı

Fatih Projesi z-kitap (Zenginleştirilmiş Kitap) Hazırlama ve İnceleme Kriterleri

2013-2014 yılı için z-kitap ( Zenginleştirilmiş Kitap ), e-içerik (Elektronik İçerik) ve
Hazırlama ve İnceleme Kriterleri

Meb z-Kitap kriterleri

ÖNSÖZ ve İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Günümüzde bilgi hızla değişmekte, bilgiye ulaşma yolları çeşitlenmekte ve en önemlisi de
öğrenciler bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadırlar. Çağın gerektirdiği bilgi ve
beceriler, geleneksel eğitim ortamlarının yanı sıra elektronik iletişim ortamlarında da
sunulabilmektedir. Öğrencilerin bilgisayar, internet, cep telefonu vb. teknolojik araçlardaki
gelişmeleri yakından takip etmeleri ve bu araçları öğrenme amacıyla kullanmaları, öğrenme -
öğretme sistemlerinde yeni yaklaşımların geliştirilmesini ve öğrencilere e-öğrenme sisteminin  imkânlarının sunulmasını zorunlu kılmıştır.

e-öğrenme, klasik eğitim ve öğretim anlayışını etkileyecek ve eğitim sürecinin niteliğini
değiştirebilecek bir gelişme olarak görülmektedir.

z-Kitap hazırlama kriterleri

 • T.C. Anayasası’na, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na ve diğer kanunlara aykırı hususlar içermemelidir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı hususlar içermemelidir.
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesine ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinde yer alan ilkelere uygun olmalıdır.
 • Toplumlar arası ilişkileri zedeleyecek ifadeler içermemelidir.
 • Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlâka uygun olmalıdır.
 • Irk, dil, din, cinsiyet, felsefi düşünce, sınıf ve mezhep farkı gözetmemeli; kişi, kurum ve kuruluşları yıpratıcı nitelikte olmamalıdır.
 • Siyasi ve ideolojik ögeler taşımamalı; baskı, şiddet, suç unsurları içermemeli; zararlı maddeleri ve istismarı teşvik etmemeli. Bu bağlamda olumsuz gizli mesajlar içermemelidir.
 • Reklam amacıyla marka ve firma isimleri vb. ögeler ön plana çıkarılmamalı,
 • 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”na uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Ön yargıdan uzak, diyalog, hoşgörü, uzlaşma kültürü, empati, katılım ve çoğulculuk gibi değerlerin gelişimine katkı sağlar nitelikte olmalıdır.

 

e-öğrenme ile birlikte, sadece öğretimin şekli değil, öğretim materyalleri de değişime ğramıştır. Günümüzde kitaplar, çoklu ortam teknolojilerinin de desteğiyle, ekran karşısında okunabilen, duyulabilen, etkileşimli bir  formata dönüşmüş olup ihtiyaç duyulan elektronik içeriklere yer ve zamandan bağımsız ulaşma imkânını sağlayacak niteliğe kavuşmuştur.

Eğitim – öğretim içeriklerinin elektronik ortamda sunulması ve bunların etkin olarak kullanılması; öğrencileri daha aktif kılarak bilgiye erişimi ve öğrenmeyi kolaylaştıracak, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin gerçekleşmesine de katkı sağlayacaktır.

Kitap içeriklerinin teknolojinin avantajlarından yararlanılarak zenginleştirilmesi amacıyla z-kitap geliştirilmiştir. z-kitap; Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanarak okutulan ders kitaplarının; öğretim programları esas alınarak, animasyon, video, ses, fotoğraf, harita, grafik, tablo, simülasyon vb. ögelerle etkileşimli hâle getirilmesidir.

z-kitabın önemli avantajlarından biri de öğrencilerin dijital ortamda tüm ders içeriklerine ulaşabilmeleridir. Öğrenciler z-kitap sayesinde istedikleri yer ve zamanda; okulda, evde, arabada, dışarıda kısacası her yerde zenginleştirilmiş içerikle etkileşerek şansına sahip olacaktır.

Ülkemizdeteknoloji destekli eğitime geçişin yeni bir aşaması olan z-kitap ve e-içerik uygulamasının beklenen etkiyi sağlayabilmesi ve eğitimde yenileşme sürecini destekleyebilmesi için e-içerik hazırlayan üretici firmaların ve uzmanların konu ile ilgili hukuki çerçeveye uygun ürün hazırlamalarının yanında; pedagojik esasları, kullanışlılık ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Kullanılacak e-içerik (Elektronik İçerik) ve z-kitap (Zenginleştirilmiş Kitap) Hazırlama ve İnceleme Kriterleri verimliliğin diğer ilkeleri ile ekte verilen inceleme kriterlerine uygun içerikler üretmeleri gerekmektedir.

Bu süreçte e-içerikleri inceleyecek olan uzmanların da yukarıda belirtilen ilke ve esaslar
ile ekte verilen inceleme kriterlerine uymaları; e-içeriklerin inceleme çalışmalarının verimli
ve etkin bir şekilde yürütülmesi açısından önem arz etmektedir
z-kitapta yer alacak e-içerikler aşağıdaki tüm kriterlere göre, z-kitapta yer almayacak eiçerikler ise A, B, C ve D maddelerinde (D.1, D.2, D.3, D.4, D.5 ve D.6 maddeleri hariç) yer
alan kriterlere göre incelenir.

Top
Sayfa 1 / 1